<dd id="mcuea"></dd>
 • 青城山辟谷養生培訓班時間安排:
  具體時間:每月1-5日 · 10-12日(報名中)
  授課教師:劉昕明老師
  友情提示:限額40名,先報先得!
  請點擊這里查看報名方式

  熱情推薦

  最新文章

  分類目錄

  tags列表

  網站首頁 > 心靈雞湯 > 當前所處位置

  《般若波羅密多心經》白話釋文

  作者: - 日期:2016-03-09 - 文章分類:心靈雞湯 - 標簽: - 瀏覽次數:

  分享按鈕

  《般若波羅密多心經》白話全譯文

  guān zì zài pú sà
  觀自在菩薩(觀察內在,自見菩薩)

  xíng shēn bōrěbōluó mì duōshí
  行深般若波羅蜜多時(深入的修行心經時)

  zhào jiàn wǔyùn jiēkōng
  照見五蘊皆空(看到五蘊:形相、情欲、意念、行爲、心靈,都是空的)

  dù yīqiēkǔè
  度一切苦厄(就將一切苦難置之度外)

  shě lì zǐ
  舍  利 子(菩薩對學生舍利子說)

  sè bù yì kōng
  色不異空(形相不異乎空間)

  kōng bù yì sè
  空不異色(空間不異乎形相)

  sè jí shì kōng
  色即是空(所以形相等於空間)

  kōng jí shì sè
  空即是色(空間等於形相)

  shòu xiǎng xíng shí
  受想行識(情欲、意念、行爲、心靈)

  yì fù rú shì
  亦複如是(都是一樣的)

  shělì zǐ
  舍利子(舍利子呀)

  shì zhūfǎkōng xiāng
  是諸法空相(一切法則都是空的)

  bù shēng bù miè
  不生不滅(不生不滅)

  bù gòu bù jìng
  不垢不淨(不垢不淨 )

  bù zēng bù jiǎn
  不增不減(不增不減)

  shì gù kōng zhōng wú sè
  是故空中無色(因此空間是沒有形相的)

  wú shòu xiǎng xíng shí
  無受想行識(也沒有情欲、意念、行爲和心靈)

  wú yǎněr bí shé shēn yì
  無眼耳鼻舌身意(沒有眼、耳、鼻、舌、身、意等 六根)

  wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ
  無色聲香味觸法(更沒有色、聲、香、味、觸、法 等六塵)

  wú yǎn jiè
  無眼界(沒有眼睛所能看到的界限)

  nǎi zhì wú yì shi jie
  乃至無意識界(直到沒有心靈所能感受的界限)

  wú wú míng
  無無明(沒有不能了解的)

  yì wú wú míng jìn
  亦無無明盡(也沒有不能了解的盡頭)

  nǎi zhì wú lǎo sǐ
  乃至無老死(直到沒有老和死)

  yì wú lǎo sǐjìn
  亦無老死盡(也沒有老和死的盡頭)

  wú kǔjí miè dào
  無苦集滅道(沒有痛苦的集合以及修道的幻滅)

  wú zhì yì wú dé
  無智亦無得(不用智慧去強求)

  yǐwú suǒdé gù
  以無所得故(所以得到與否並不重要)

  pú tí sà duǒ
  普提薩埵(菩薩覺悟之後)

  yībōrěbōluó mì duōgù
  依般若波羅蜜多故(依照心經)

  xīn wú guà ài
  心無掛礙(心中沒有礙)

  wú guà ài gù
  無掛礙故(由於沒有礙)

  wú yǒu kǒng bù
  無有恐怖(所以不恐怖)

  yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng
  遠離顛倒夢想(遠離顛倒夢想 )

  jiūjìng niè pán
  究竟涅盤(最後達到彼岸)

  sān shì zhūfó
  三世諸佛(過去、現在和未來的三世諸佛)

  yībōrěbōluó mì duōgù
  依般若波羅蜜多故(依照心經)

  déānòu duōluó sān miǎo sān pú tí
  得阿耨多羅三藐三菩提(得到無上、正宗、正覺的 三種佛果)

  gù zhībōrěbōluó mì duō
  故知波若波羅蜜多(所以說心經)

  shì dà shén zhòu
  是大神咒(是變幻莫測的咒語)

  shì dà míng zhòu
  是大明咒(是神光普照的咒語)

  shì wú shàng zhòu
  是無上咒(是無上的咒語)

  shì wú děng děng zhòu
  是無等等咒(是最高的咒語)

  néng chú yīqiēkǔ
  能除一切苦(能除一切苦 )

  zhēn shí bù xū
  真實不虛(不是騙人的 )

  gùshuōbōrěbōluó mì duōzhòu
  故說波若波羅蜜多咒(所以說心經)

  jí shuōzhòu yuē
  即說咒曰(其咒語曰)

  jiēdì jiēdì
  揭諦揭諦(去吧,去吧)

  bōluó jiēdì
  波羅揭諦(到彼岸去吧)

  bōluó sēng jiēdì
  波羅僧揭諦(大家快去彼岸)

  pú tí sà pó hē
  菩提薩婆訶(修成正果)

  般若波羅密多心經

  《般若波羅密多心經》全文

  觀自在菩薩__行深般若波羅蜜多時__照見五蘊皆空__度一切苦厄__舍利子__色不異空__空不異色__色即是空__空即是色__受想行識__亦複如是__舍利子__是諸法空相__不生不滅__不垢不淨__不增不減__是故空中無色__無受想行識__無眼耳鼻舌身意__無色聲香味觸法__無眼界__乃至無意識界__無無明__亦無無明盡__乃至無老死__亦無老死盡__無苦集滅道__無智亦無得__以無所得故__普提薩埵__依般若波羅蜜多故__心無掛礙__無掛礙故__無有恐怖__遠離顛倒夢想__究竟涅盤__三世諸佛__依般若波羅蜜多故__得阿耨多羅三藐三菩提__故知波若波羅蜜多__是大神咒__是大明咒__是無上咒__是無等等咒__能除一切苦__真實不虛__故說波若波羅蜜多咒__即說咒曰__揭諦揭諦__波羅揭諦__波羅僧揭諦__菩提薩婆訶

  社會需要和諧,人類需要身心健康!

  千萬不要謝絕身邊的朋友跟你提養生!

  放下固執!更新觀念!思想應隨之而進步!

  心經》既養生,更能養心,讓人心變靜變美好!分享到朋友圈,使更多人受益,行善積德一念起!好運伴隨自然來!

  文/自然養生微信公眾號(zrysbg)

  三明辟谷微信二維碼
  請使用手機掃描二維碼關注

  分享智慧,功德無量

  自然辟谷養生智慧分享平臺

  作者:(微信/QQ:863162881,微信公眾號:zrysbg)轉載請注明出處!

  本文鏈接:http://www.bet0182.com/xljt/2583.html

  版權屬于:青城山自然辟谷養生網

  版權所有,轉載時務必以鏈接形式注明作者和原始出處及本聲明!

  «
  »

  發表評論


  东京热人妻无码人av